A személyes adatok védelmére vonatkozó tájékoztatás

A BILKA STEEL SRL (a továbbiakban „BILKA”), székhelye: Henri Coanda út 17, Brassó, Brassó megye, cégjegyzékszáma J08/989/2007, egyedi adóazonosítója: 21520278, a www.bilka.ro honlap tulajdonosi és üzemeltetői minőségében tiszteletben tartja a BILKA szolgáltatásait felhasználó és/vagy weblapjára ellátogató valamennyi személy személyes adatai feldolgozásának bizalmasságát és biztonságát. Ennek megfelelően mindent megteszünk annak érdekében, hogy az adatbázisainkba bevezetett adatok kizárólag az adott, kifejezett és jogos célra kerüljenek felhasználásra.

 

Fogalommeghatározások:

 • ANSPDCP = Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal /Személyes Adatok Feldolgozásának Országos Felügyeleti Hatósága/;

 

 • „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján való közlés, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

 • „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

 

 • „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

 • „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

 • „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelésének meg kell felelnie az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 

 • „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

 

Az összes adatkezelési tevékenységünk a következő alapelveket követi:

 

 • jogszerűeknek és tisztességeseknek, valamint az érintett számára átláthatóknak kell lenniük („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”)
 • az adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, és azok kezelése kizárólag ezekkel a célokkal összeegyeztethető módon történik („célhoz kötöttség”)
 • az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőknek és relevánsaknak kell lenniük, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”)
 • pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük („pontosság”);

 

 • az adattárolásnak olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);

 

 • az adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Kezelt adattípusok

A termékek kiszállítása és a szolgáltatások teljesítése során a BILKA a következő adattípusokat kezeli: családnév, keresztnév, telefonszám, e-mail cím, termék kiszállítási cím, IBAN kód.

 

Továbbá, a telephelyeinken felszerelt megfigyelőkamerák és egyéb biztonsági berendezések nyilvános helyeken rögzíthetik vendégeink képét (például a gyártó- és tárolótereink, valamint az irodáink bejáratánál), valamint tartózkodási helyükre vonatkozó adatokat (a megfigyelőkamerák által rögzített képek által).

 

Ön bármikor kiválaszthatja, hogy milyen adatokat hajlandó megosztani velünk. Azonban ha úgy dönt, hogy bizonyos személyes adatokat nem közöl velünk, amennyiben kérésünkre egy adott jogi kötelezettség, szerződéses kötelezettség vagy szerződés létrejöttéhez szükséges kötelezettség teljesítése miatt került sor, bizonyos szolgáltatásokat nem áll lehetőségünkben nyújtani, például:

(i) ha árajánlat kérése esetén nem kívánja megadni családnevét, keresztnevét, e-mail címét vagy telefonszámát, nem áll lehetőségünkben feldolgozni kérését, vagy

 

(ii) tekintettel arra, hogy a megrendelő lapon vagy a szerződésben meg kellene adnia a jogszabályok által előírt bizonyos személyes adatokat, amennyiben nem kívánja megadni ezeket a kötelező adatokat, nem áll lehetőségünkben teljesíteni megrendelését.

 

Ha Ön valamely beszállítónk vagy üzleti partnerünk képviselője vagy kapcsolattartója, családnevét, keresztnevét, beosztását, valamint Ön vagy az Ön által képviselt társaság által megadott bármilyen más adatot rögzítünk.

 

Ha Ön még nem töltötte be 16. életévét, meg kell szereznie szülei vagy gyámja beleegyezését vagy engedélyét ahhoz, hogy bármilyen személyes adatot megadjon.

Amennyiben vállalatunk valamely, a BILKA által különféle csatornákon meghirdetett állására pályázott vagy pályázna, általában a következő adattípusokat rögzítjük:

 

 • Előző munkahelyeit és végzettségeit;

 

 • Szakértelmét, szakképzettségét;

 

 • Születési időpontját, életkorát;

 

 • Állampolgárságát és Románia területén történő fizetett munkavégzési képességét;

 

 • Az állásinterjúk során szolgáltatott információt, mint pl. tapasztalat, saját eredmények, a személyes előzményekre vonatkozó adatok stb.

 

 • Az ajánlólevelekben szolgáltatott információt;

 

 • az önéletrajzaiban található információt, illetve magát az önéletrajzot;

 

 • a pályafutással kapcsolatos érdeklődési köreire és az állással kapcsolatos egyéb szakképzettségeire vonatkozó információt.

 

Ezeket az adatokat Ön önkéntesen szolgáltatja egy olyan toborzási folyamat keretében, amelyben szabad akaratából vesz részt. Továbbá, a BILKA által meghirdetett állásra pályázó személy minőségében Ön határozza meg a szolgáltatott információ összetettségét. Továbbá, amennyiben egy adott személy nem szolgáltat információt vagy téves információt szolgáltat, ezzel korlátozhatja azon lehetőségünket, hogy az illető természetes személyt figyelembe vegyük egy adott toborzási / alkalmazási folyamatban, illetve megfelelő álláslehetőséget kínáljunk neki. Ezen felül kötelező helyes személyes adatokat, valamint az illető adatok bizonyítékát szolgáltatni. Ellenkező esetben a munkaszerződéseket semmisnek nyilvánítják.

Amennyiben telephelyünk látogatója, családnevét, keresztnevét, valamint személyi igazolványának sorozatszámát és számát rögzítjük. Továbbá, a telephelyeinken felszerelt megfigyelőkamerák nyilvános helyeken rögzíthetik látogatóink képét (például a helyiségeinkbe vezető közlekedési útvonalakon).

 

Az adatkezelés célja

A BILKA a következő célokra használja fel az Ön személyes adatait:

 

 • az BILKA termékek és szolgáltatások iránt érdeklődő érintettektől érkező árajánlat-kérések feldolgozása, valamint a kért árajánlatok megküldése

 

 • a szerződéskötéshez szükséges lépések megtétele;

 

 • kérdések és kérések megválaszolásának lehetővé tétele;

 

 • a termékek és szolgáltatások garanciájának biztosítása

 

 • kibertámadások vagy illetéktelen hozzáférés elleni védelem;

 

 • marketing tevékenységek

 

 • szolgáltatásaink nyújtása és javítása;

 

A személyes adatok rögzítésének módja

Különféle módon és csatornán keresztül rögzítjük a személyes adatokat, mint például:

 

 • elektronikus formátumban, e-mail-en keresztül, a www.bilka.ro weblapon keresztül

 

 • a Facebook, Youtube, LinkedIn, Twitter stb. közösségi médiák kommunikációs csatornáin keresztül;

 

 • toborzást elősegítő weblapokon keresztül: bestjobs, ejobs, linkedin stb.;

 

 • ügyfeleinkkel és beszállítóinkkal való együttműködésünk során

 

Az adatkezelés jogalapja

A GDPR értelmében (amely 2018. május 25-től érvényes) az érintett beleegyezését nem kell kérni abban az esetben, ha az adatkezelésre szerződéskötési folyamat lebonyolítása, jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdek érvényesítése céljával kerül sor.

 

A sütik vagy egyéb hasonló technológiák segítségével automatikusan rögzített adatokat illetően az adatkezelés jogalapja az érintett beleegyezése. A weblapra való belépésével a felhasználó érvényesen hozzájárul az adatkezeléshez.

 

A beleegyezésen alapuló adatkezelés különféle marketing célú kommunikációs kapcsolatot teremt, mint például a BILKA szolgáltatásainak népszerűsítése, azonban ez nem feltétele a szerződéses szolgáltatások nyújtásának.

 

A személyes adatok rögzítésének időtartama

Az Ön személyes adatait a BILKA a fent leírt célok eléréséhez szükséges időtartamnál nem hosszabb és/vagy bármilyen más, például a számlákban található adatokra vonatkozó (melyeket a hatályos jogszabályok értelmében 10 évig kell megőrizni) jogi kötelezettségeknek megfelelő ideig őrzi meg.

 

Nemzetközi adatátvitel

Tevékenységei során a BILKA-nak nem célja, hogy a természetes személyek személyes adatait az EGT (Európai Gazdasági Térség) területén kívül található harmadik feleknek átadja.

Ezeket az adatokat kötelességünk a következő entitásoknak átadni:

 • Import-export tevékenységeinkben résztvevő külföldi partnereinknek

 

 • Szolgáltatóknak. Az adatokat más, részünkre szolgáltatásokat nyújtó és felhatalmazott minőségben eljáró társaságoknak is átadhatjuk, például a BILKA számítástechnikai infrastruktúráját biztosító társaságnak. Ezeket az entitásokat különleges figyelemmel választjuk ki, annak érdekében, hogy meggyőződjünk arról, hogy ezek megfelelnek a személyes adatok védelmére vonatkozó követelményeknek. Ezeknek az entitásoknak korlátozott lehetőségeik vannak az általunk szolgáltatott adatoknak a részünkre nyújtott szolgáltatások teljesítésétől eltérő célokra való feldolgozására;

 

 • Bíróságok, ügyészségek, rendvédelmi szervek vagy egyéb országos vagy helyi közhatóságok, a jogszabályoknak való megfelelés vagy kötelező jogszabályi eljárásokra való válasz (bírósági végzés stb.) érdekében;

 

 • Beleegyezés vagy utasítás alapján más felek. A jelen tájékoztatásban leírt eseteken kívül olyan feleknek is átadhatjuk az adatokat, amelyek esetében a felhasználó beleegyezését adta vagy saját maga igényelte ezt.

 

Az Ön jogai

A BILKA vállalja, hogy tiszteletben tartja a 2016/679/EU Rendelet („GDPR”) előírásait és a természetes személyek jogait, azaz:

 

 • Hozzáférési jog – az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a kezelés módjára vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.
 • Adathordozhatósághoz való jog – az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ammenyiben ez technikailag megvalósítható.

 

 • Tiltakozáshoz való jog – az érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása vagy az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése érdekében van szükség. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

 

 • Helyesbítéshez való jog – az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. A helyesbítést az adatokat átvevő összes címzett tudomására kell hozni, kivéve, ha ez bizonyítottan lehetetlen vagy aránytalan erőfeszítést igényel.

 

 • Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) – az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy kezelték; az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat jogellenesen kezelték; a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog – e jog érvényesítésére abban az esetben kerül sor, ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

 • Az érintett azon joga, hogy ne terjedjen ki rá automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya – ebben az értelemben a BILKA nem használ fel számítógépes alkalmazásokat, algoritmusokat, mesterséges intelligenciát vagy automatizálásokat olyan döntések meghozatalára, amelyek érintik a természetes személyeket.

Jogainak érvényesítése érdekében kérjük, küldje kérését a következő címre: office@bilka.ro

A BILKA szervezeti és műszaki biztonsági eljárásokat vezetett be annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok bizalmasságát, átláthatóságát, teljességét és hozzáférhetőségét, valamint a 2016/679/UE Rendelet előírásainak való megfelelőséget.

Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az (EU) 2016/679 Rendelet által biztosított jogait a BILKA megsértette, lehetőségében áll az ANSPDCP-hez fordulni orvoslatért, panaszlevél benyújtásával.

Az ANSPDCP kapcsolattartási adatai:

Cím: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30

 1. kerület, irányítószám: 010336

Bukarest, Románia

Telefonszám: +40.318.059.211

+40.318.059.212

Fax:       +40.318.059.602

E-mail cím:    anspdcp@dataprotection.ro

Weblap: www.dataprotection.ro

 

Jelen Tájékoztatás előzetes értesítés nélkül módosítható. Kérjük, olvassa időről-időre tekintse meg ezt a részt, hogy naprakész információval rendelkezzen a BILKA által feldolgozott adattípusokra, illetve az adatok felhasználási módjára vonatkozóan.