Podmienky používania

Tento dokument svojím obsahom poskytuje používateľom prístup k pravidlám týkajúcim sa podmienok používania webovej stránky www.bilka.ro. Pozorne si prečítajte nižšie uvedené podmienky. Prístup na túto webovú stránku a jej používanie je podmienené podmienkami používania a vyžaduje si, aby ste explicitne vyjadrili, že s nimi súhlasíte. Podmienky používania sú pritom kompletným znením dohovoru medzi zmluvnými stranami.

 

Spoločnosť BILKA si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť a aktualizovať obsah tejto webovej stránky, ako aj podmienky jej používania. Preto pravidelne navštevujte túto sekciu, aby ste si preštudovali podmienky, s ktorých dodržiavaním ste súhlasili.

 

Služby a produkty prezentované na internetovej stránke www.bilka.ro sa nesmú interpretovať ako ponuka akéhokoľvek druhu, pretože sú prezentované výlučne na informačné účely. Ak chcete získať cenovú ponuku od spoločnosti BILKA, obráťte sa na spoločnosť priamo (prostredníctvom prepojenia KONTAKT na kontakty, alebo prostredníctvom prepojenia VYŽIADAŤ CENOVÚ PONUKU na formulár žiadosti o cenovú ponuku)

 

AUTORSKÉ PRÁVA

Celý obsah webovej stránky je majetkom spoločnosti S.C. BILKA STEEL S.R.L. a je chránený zákonmi Rumunskej republiky.

 

Spoločnosť BILKA STEEL SRL je autorom internetovej stránky www.bilka.ro a vlastní všetky zákonné práva, ktoré autorom poskytuje rumunská a medzinárodná legislatíva. Ak neexistujú iné ustanovenia, všetky materiály vrátane všetkých obrázkov, ilustrácií, vzorov, ikon, fotografií, zvukových a obrazových materiálov atď. sú majetkom spoločnosti BILKA alebo sú licencované spoločnosti BILKA. Pokiaľ sa od spoločnosti BILKA nezíska predchádzajúci písomný súhlas, obsah na internetovej stránke www.bilka.ro je zakázané reprodukovať, rozmnožovať, kopírovať, ďalej predávať alebo používať akýmkoľvek iným spôsobom na komerčné účely, a to ani úplne, ani čiastočne. Akákoľvek neoprávnená operácia na tejto webovej stránke a akýkoľvek pokus o vykonanie takýchto operácií vrátane zneužitia, podvodného použitia, neoprávneného prístupu, zmeny alebo kopírovania informácií na komerčné účely, blokovania prístupu atď. sa bude trestať podľa zákona. Spoločnosť BILKA rešpektuje intelektuálne práva tretích strán. Ak sa domnievate, že vaša práca bola skopírovaná spôsobom, ktorý porušuje vaše práva duševného vlastníctva, zašlite spoločnosti BILKA oznámenie, ktoré obsahuje: fyzický alebo elektronický podpis osoby oprávnenej zastupovať vlastníka vlastníckych práv, opis materiálov chránený právami, ktoré boli podľa vášho názoru porušené, označenie miesta na stránke, kde sa domnievate, že tieto práva boli porušené, vašu adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu, čestné vyhlásenie, v ktorom vyhlasujete, že ste presvedčený, že príslušné použitie nebolo schválené vlastníkom práv, oprávnenou osobou alebo zákonom, notársky overené čestné vyhlásenie, v ktorom sa uvádza, že konáte v dobrej viere, že oznámenie je úplné a presné a že ste vlastníkom alebo konáte v mene vlastníka.

 

Ak by vznikli akékoľvek spory medzi spoločnosťou BILKA STEEL S.R.L. a používateľom, zmluvné strany sa ich budú snažiť riešiť mimosúdne, kontaktovaním spoločnosti v snahe dosiahnuť mimosúdne vyrovnanie (KONTAKT). Ak sa spor nedá vyriešiť mimosúdne, spor sa v súlade s platnou legislatívou predloží na súdy, ktoré majú právomoc v Rumunsku.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Podľa zákona č. 677/2001 o ochrane fyzických osôb vo vzťahu k spracovaniu osobných údajov a voľnému pohybu týchto údajov v znení zákona č. 506/2004 Zb. o spracovaní osobných údajov a ochrane súkromia v prostriedkoch elektronickej komunikácie je spoločnosť SC BILKA STEEL SRL povinná osobné údaje, ktoré jej poskytnete o sebe, svojich rodinných príslušníkoch alebo akejkoľvek inej osobe, spravovať bezpečne a výlučne na uvedené účely.