Informatívne oznámenie o osobných údajoch

Spoločnosť BILKA STEEL SRL (ďalej len „BILKA“) so sídlom na adrese 17 Henri Coanda St., Brasov, okres Brasov, zapísaná v obchodnom registri pod č. J08/989/2007, URC: 21520278, ako vlastník a prevádzkovateľ internetovej stránky www.bilka.ro, rešpektuje súkromie a bezpečnosť spracovania osobných údajov každej osoby využívajúcej služby poskytované spoločnosťou BILKA a/alebo pristupujúcej na webovú stránku. V tomto ohľade sme vyvinuli maximálne úsilie, aby sme zabezpečili, že informácie obsiahnuté v našich databázach sa používajú len na konkrétne, explicitné a legitímne účely.

Definície:

 • ANSPDCP = Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Osobný/Národný dozorný orgán pre spracovanie osobných údajov;

 

 • „osobné údaje“ predstavujú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby („dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä s odvolaním sa na identifikátor, ako sú meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, online identifikátor, prípadne jeden alebo viac faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, duševnú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby;
 • „spracovanie“ znamená akúkoľvek aktivitu alebo súbor aktivít, ktoré sa vykonávajú na osobných údajoch alebo na súboroch osobných údajov, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými prostriedkami, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, organizovanie, štruktúrovanie, ukladanie, úprava alebo zmena, vyhľadávanie, konzultovanie, používanie, zverejňovanie prenosom, šírením alebo iným sprístupňovaním, usporadúvanie alebo kombinovanie, obmedzovanie, vymazávanie alebo likvidácia;
 • „obmedzenie spracovania“ znamená označovanie uložených osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracovanie v budúcnosti;
 • „prevádzkovateľ“ sa interpretuje ako fyzická alebo právnická osoba, verejný orgán, agentúra alebo iný orgán, ktorý sám alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov; ak účely a prostriedky takéhoto spracovania určujú právne predpisy Únie alebo členského štátu, prevádzkovateľ alebo osobitné kritériá na jeho vymenovanie môžu byť ustanovené právnymi predpismi Únie alebo členského štátu;
 • „spracovateľ“ sa interpretuje ako fyzická alebo právnická osoba, verejný orgán, agentúra alebo iný orgán, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa;
 • „príjemca“ sa interpretuje ako fyzická alebo právnická osoba, verejný orgán, agentúra alebo iný orgán, ktorému sú osobné údaje poskytnuté, či už ide o tretiu stranu alebo nie. Verejné orgány, ktoré môžu prijímať osobné údaje v rámci konkrétneho vyšetrovania v súlade s právom Únie alebo členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov; spracúvanie týchto údajov týmito orgánmi verejnej moci musí prebiehať v súlade s platnými pravidlami ochrany údajov podľa účelu spracovania;
 • „súhlas“ dotknutej osoby znamená akékoľvek slobodne dané, konkrétne, informované a jednoznačné vyjadrenie želaní dotknutej osoby, prostredníctvom ktorého formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa na ňu vzťahujú.

Všetky naše činnosti spracovania osobných údajov prebiehajú v súlade s nasledujúcimi zásadami:

 • všetky údaje sa spracúvajú zákonne, férovo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe („zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť“).
 • všetky údaje sa zhromažďujú na konkrétne, explicitné a legitímne účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s týmito účelmi („obmedzenie účelu“).
 • všetky údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na to, čo je potrebné vo vzťahu k účelom, na ktoré sa spracúvajú („minimalizácia údajov“).
 • všetky údaje musia byť presné a v prípade potreby aktualizované („presnosť“).
 • všetky údaje sa uchovávajú vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb nie dlhšie ako je potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú („obmedzenie ukladania“).
 • všetky údaje musia byť spracované spôsobom, ktorý zabezpečí primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracovaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, s použitím vhodných technických alebo organizačných opatrení („integrita a dôvernosť“).

Druhy spracúvaných osobných údajov

Spoločnosť BILKA pri dodávke produktov a služieb svojim zákazníkom spracúva tieto typy osobných údajov: priezvisko, meno, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa dodania produktu, IBAN.

Okrem toho môžu kamerové systémy a iné bezpečnostné prostriedky umiestnené v našich priestoroch zachytávať alebo zaznamenávať obrazy našich hostí na verejných miestach (napríklad vstupy do výrobných priestorov, skladovacie priestory a kancelárske priestory), ako aj údaje o vašej polohe (prostredníctvom kamier na výkon dohľadu).

O tom, ktoré osobné údaje nám chcete poskytnúť, sa môžete rozhodnúť kedykoľvek. Ak sa však rozhodnete neposkytnúť určité osobné údaje a dôvodom našej požiadavky je potreba dodržať zákonnú povinnosť, zmluvné záväzky alebo povinnosti potrebné na uzatvorenie zmluvy, nebudeme vám schopní poskytnúť určité služby ako napríklad:

(i) ak nám nie ste ochotní poskytnúť svoje priezvisko, krstné meno, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo, ak máte záujem o cenovú ponuku, nebudeme schopní spracovať vašu žiadosť, alebo

(ii) berúc do úvahy, že v objednávkovom formulári alebo v zmluve budete musieť zadať určité osobné údaje požadované zákonom, ak nechcete vyplniť tieto povinné polia, nebudeme schopní vybaviť vašu objednávku.

Ak ste zástupcom alebo kontaktnou osobou našich dodávateľov alebo obchodných partnerov, uchovávame priezvisko, meno a funkciu, ako aj akékoľvek iné údaje, ktoré poskytnete vy alebo spoločnosť, ktorú zastupujete.

Ak máte menej ako 16 rokov, s poskytnutím akýchkoľvek vašich osobných údajov musia vysloviť súhlas vaši rodičia alebo poručníci.

Ak sa uchádzate alebo máte v úmysle sa uchádzať o niektoré z voľných pracovných miest, ktoré zverejnila spoločnosť BILKA prostredníctvom rôznych kanálov, zvyčajne uchovávame tieto druhy osobných údajov:

 • História predchádzajúcich pracovných pozícií a história formálneho vzdelávania;
 • Odborné kompetencie a zručnosti;
 • Dátum narodenia, vek;
 • Štátna príslušnosť a schopnosť vykonávať platenú prácu na území Rumunska;
 • Informácie poskytnuté počas pohovorov, ktoré môžu zahŕňať skúsenosti, vlastný výkon, údaje z vašich osobných záznamov atď.
 • Informácie poskytované prostredníctvom referencií;
 • Informácie obsiahnuté vo vašom životopise, resp.
 • Informácie, ktoré poskytnete o svojich kariérnych záujmoch, a ďalšie informácie o vašej kvalifikácii na danú funkciu.

 

Tieto údaje nám poskytujete dobrovoľne, ako súčasť náborového procesu, na ktorom sa zúčastňujete. Okrem toho, ako uchádzač o prácu, ktorú ponúka spoločnosť BILKA, budete sami rozhodovať o obsiahlosti poskytnutých informácií. Navyše, ak nebudú poskytnuté žiadne informácie alebo ak sú poskytnuté informácie nepresné, môže to ovplyvniť našu schopnosť posúdiť fyzickú osobu v procese náboru/prijímania do zamestnania či ponúknuť relevantné pracovné príležitosti. Okrem toho musia byť poskytnuté presné osobné údaje a sprievodné doklady, pretože v opačnom prípade sa pracovné zmluvy považujú za neplatné.

Ak ste návštevníkom na našom pracovisku, budeme uchovávať vaše priezvisko, krstné meno a sériové číslo dokladu totožnosti. Okrem toho je potrebné si uvedomiť, že kamery a iné bezpečnostné prostriedky môžu zachytávať alebo zaznamenávať obrazy návštevníkov na verejných miestach (napríklad prístupové cesty do našich areálov).

Účel spracovania údajov

Spoločnosť BILKA spracúva vaše osobné údaje na tieto účely:

 • aby mohla prijímať žiadosti o cenové ponuky od dotknutých osôb, ktoré sa zaujímajú o produkty a služby poskytované spoločnosťou BILKA, a predkladať požadované cenové ponuky,
 • aby mohla prijať potrebné opatrenia na uzatvorenie zmluvy,
 • aby bola schopná odpovedať na otázky a reagovať na požiadavky,
 • aby dokázala garantovať záruku na produkty a služby,
 • aby nás chránila pred kybernetickými útokmi alebo neoprávneným prístupom do našich lokalít,
 • na marketingové aktivity,
 • na poskytovanie a zlepšovanie služieb, ktoré poskytujeme.

Metódy zberu osobných údajov

Osobné údaje zhromažďujeme rôznymi spôsobmi a prostredníctvom viacerých kanálov, napríklad:

 • v digitálnom formáte prostredníctvom e-mailu, prostredníctvom internetovej stránky www.bilka.ro,
 • prostredníctvom komunikačných kanálov spojených s aplikáciami sociálnych médií, ako sú Facebook, Youtube, LinkedIn, Twitter atď.,
 • prostredníctvom náborových platforiem: bestjobs, ejobs, linkedin atď.,
 • počas našich interakcií s našimi zákazníkmi a dodávateľmi.

 

Právne dôvody na spracovanie údajov

Podľa GDPR (v platnosti od 25. mája 2018) sa súhlas osoby nevyžaduje, ak sa spracovanie údajov vyžaduje na účely uzatvorenia dohody, splnenie zákonnej povinnosti alebo na oprávnený záujem.

Pokiaľ ide o údaje, ktoré zhromažďujeme automaticky prostredníctvom súborov cookies alebo iných podobných technológií, dôvodom na spracovanie údajov je súhlas. Prístupom na webovú stránku používateľ efektívne vyjadruje svoj súhlas so spracovaním údajov.

Spracovanie osobných údajov na základe súhlasu vytvára rôzne komunikačné prostriedky na marketingové účely, ako je propagácia služieb BILKA, a nepredstavuje podmienku na poskytovanie/plnenie zmluvných služieb.

Obdobie uchovávania osobných údajov

Spoločnosť BILKA bude vaše osobné údaje uchovávať na dobu, ktorá nikdy neprekročí dobu potrebnú na splnenie vyššie uvedených cieľov a/alebo na akúkoľvek inú dobu požadovanú na základe platných právnych záväzkov, ako sú údaje obsiahnuté vo fiškálnych faktúrach (uchovávané po dobu 10 rokov podľa platných právnych predpisov).

Medzinárodné prenosy údajov

Spoločnosť BILKA v rámci svojej činnosti nemá v úmysle zverejňovať ani prenášať osobné údaje fyzických osôb tretím osobám mimo územia EHP (Európskeho hospodárskeho priestoru).

Tieto informácie sme povinní zverejniť nasledujúcim subjektom:

 • zahraniční partneri v obchodných vzťahoch na báze dovozu a vývozu,
 • poskytovatelia služieb. Informácie môžeme poskytnúť našim poskytovateľom služieb, ktorí pôsobia ako spracovatelia, napr. môže ísť o spoločnosť, ktorá poskytuje služby technickej podpory pre IT infraštruktúru spoločnosti BILKA. Tieto subjekty si vyberáme s maximálnou starostlivosťou, aby sa zabezpečilo, že spĺňajú špecifické požiadavky týkajúce sa ochrany osobných údajov. Tieto subjekty majú obmedzenú schopnosť použiť poskytnuté informácie na iné účely, než na poskytovanie služieb;
 • Súdy, prokuratúry, polícia alebo iné štátne a miestne orgány verejnej správy, aby bol zachovaný súlad s právnymi predpismi alebo v zmysle reakcie na záväzný právny postup (súdne príkazy atď.);
 • Pokiaľ ide o iné subjekty, na základe súhlasu alebo inštrukcií získaných inak ako v situáciách opísaných v tomto informatívnom oznámení, tieto informácie môžeme odovzdať tretím stranám v prípade, ak s tým používateľ súhlasí alebo požiada o vykonanie takéhoto úkonu.

Vaše práva

Spoločnosť BILKA sa zaväzuje splniť požiadavky nariadenia (EÚ) 2016/679 („GDPR“) a rešpektovať práva fyzických osôb, a to:

 • Právo na prístup – právo dotknutej osoby získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sú alebo nie sú spracovávané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak je to tak, získať prístup k osobným údajom a informáciám, ktoré sa týkajú spôsobu, akým sa takéto údaje spracúvajú.
 • Právo na prenosnosť údajov – právo na získanie osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo na ich prenos iným prevádzkovateľom, ak je to technicky možné.
 • Právo vzniesť námietky – právo vzniesť námietky proti spracovaniu osobných údajov, ak je spracovanie nevyhnutné na realizáciu úlohy vykonávanej z dôvodov verejného záujmu alebo ak sa to týka oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov.
 • Právo na opravu – právo na bezodkladnú opravu nepresných uložených osobných údajov. Oprava bude oznámená každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje sprístupnené, pokiaľ sa to nepreukáže ako neuskutočniteľné alebo by si to vyžadovalo neprimerané úsilie.
 • Právo na vymazanie („právo byť zabudnutý“) – právo dotknutej osoby vyžiadať si od prevádzkovateľa vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, bez zbytočného odkladu, ak je relevantný jeden z týchto dôvodov: osobné údaje viac nie sú potrebné vo vzťahu k účelom, na ktoré boli zozbierané alebo inak spracované; dotknutá osoba odníme súhlas, na ktorom je spracovanie založené, a ak neexistuje iný právny dôvod na spracovanie; dotknutá osoba namieta voči spracovaniu a neexistujú žiadne závažné dôvody na spracovanie; osobné údaje boli spracované nezákonne; osobné údaje musia byť vymazané na účely splnenia zákonnej povinnosti; osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
 • Právo na obmedzenie spracovania – právo uplatnené v prípade, že dotknutá osoba spochybňuje presnosť osobných údajov, a to na obdobie, ktoré prevádzkovateľovi umožňuje overiť správnosť osobných údajov; spracovanie je nezákonné a dotknutá osoba nesúhlasí s vymazaním osobných údajov a namiesto toho žiada o obmedzenie ich používania; prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracovania, ale vyžaduje ich dotknutá osoba na vznik, uplatňovanie alebo ochranu právnych nárokov; dotknutá osoba vzniesla námietky voči spracovaniu až do overenia, či legitímne dôvody prevádzkovateľa prevážia nad dôvodmi dotknutej osoby.
 • Právo nepodliehať automatizovanému rozhodovaciemu procesu – v tomto ohľade spoločnosť BILKA nesmie používať softvérové aplikácie, algoritmy, umelú inteligenciu ani automatizáciu na prijímanie rozhodnutí, ktoré majú vplyv na fyzické osoby.

Ak si chcete uplatniť svoje práva, zašlite svoju žiadosť na adresu office@bilka.ro

Spoločnosť BILKA zaviedla organizačné a technické bezpečnostné postupy na zabezpečenie súkromia, transparentnosti, integrity a dostupnosti osobných údajov a na dodržiavanie požiadaviek európskeho nariadenia (EÚ) 2016/679.

 

Ak sa domnievate, že spoločnosť BILKA porušila vaše práva stanovené v nariadení (EÚ) č. 679/2016, môžete sa obrátiť na ANSPDCP predložením sťažnosti.

Kontaktné údaje na ANSPDCP:

Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30

Sector 1, PSČ 010336

Bukurešť, Rumunsko

Tel.: +40 318 059 211

+40 318 059 212

Fax: +40 318 059 602

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Webová stránka: www.dataprotection.ro

Toto informatívne oznámenie sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Túto sekciu navštevujte pravidelne, pretože tu nájdete aktuálne informácie o typoch osobných údajov spracovávaných spoločnosťou BILKA, ako aj o spôsobe ich používania.